הוצאת היתרי בניה

היתר בנייה במערכת רישוי זמין

עם קבלת היתר הבנייה יש להגיש את הטפסים הנדרשים לצורך קבלת לאישור לתחילת עבודה לפי סעיף 76 למחלקת פיקוח, לכל הטפסים לחץ כאן

תוקף היתר וחידושו

הופסקה העבודה לתקופה העולה על שנה - פוקע ההיתר.
הוועדה תחדש את תוקפו של היתר, לבקשת בעל ההיתר או בעל זכות בנכס, במקרים אלה:
הוחל בעבודה אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של היתר;
ההיתר פקע לפי הוראות תקנה 20 (ג) או (ד);
לא יחודש תוקפו של היתר אם קיימת מניעה בדין לחידושו.
חידושו של היתר לפי תקנה זו יהיה לשנתיים מיום פקיעתו, ואולם מוסד התכנון רשאי לחדשו לשנה נוספת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 

הליך רישוי בדרך מקוצרת 

מידע בנוגע להגשה בדרך מקוצרת ניתן למצוא בקישור

פטור מהיתר

הפטור הוא מהוצאת היתר בלבד. כל יתר הדינים חלים על הבעלים והמבצע את העבודה.

  • הפטור מהיתר לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש לפי הענין.
  • הפטור מהיתר לא יגרע מחובה לפי כל דין של בעל מקרקעין או מחזיק בהם, כלפי בעלים או מחזיקים אחרים במקרקעין אלו.

הפטור לא חל במקומות אלה:

  • בתחומו של מתקן בטחוני ושטחים בטחוניים נוספים.
  • בתחום מגרש, אתר, מתחם או בנין המיועדים לשימור.
  • שטחים חקלאיים

על חלק מהפריטים הפטורים מהיתר יש לשלוח הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמתם. לחלק מהפריטים יש לצרף אישורים נוספים.
מצגת הסבר על הגשת טופס פטור מהיתר.

דיווח על עבודה פטורה מהיתר ניתן למצוא בקישור