קישורים שימושיים

רשויות המרכיבות את וועדה מרחבית לתכנון ובנייה יזרעאלים:

מועצה אזורית עמק יזרעאל

מועצה אזורית מגידו

מועצה מקומית כעביה טבאש חג'אג'רה

מועצה מקומית זרזיר

חקיקה ותקנות של המרכז למיפוי ישראל​

המרכז למיפוי ישראל

תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע''ו - 2016: כולל קישורים​

תקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע"ו - 2016: פרסום ברשומות​

תקנות המדידות (מדידות ומיפוי) התשע"ו - 2016 בנוסח בערבית​​

טופוקד

חקיקה ותקנות רלוונטיים של משרדי ממשלה אחרים​:

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו - 2016​

תקנות התכנון והבנייה (דיווח על ביצוע עבודות לפי סעיף 261(ד) לחוק), תשע"ו-2016​​

כללים לביצוע סקר עצים על פי הנחיית פקיד היערות מיום 22 ביולי 2018​​​​​

תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), תשס"ט - 2009

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל- 1970

פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש]; תשכ"ט, 1969

חוק המקרקעין; התשכ"ט, 1969

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965​

תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (אישור תכניות), תשכ"ד-1964

חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ"ד - 1964​

אתרים ממשלתיים:

אתר מינהל התכנון

מינהל התכנון - מידע בנושא תהליך רישוי בניה

אתר govmap

מערכת רישוי זמין- שער המידע

מנהל התכנון- איתור תכנית וישות תכנונית

איתור תכניות בניין עיר- רשות מקרקעי ישראל

מינהל התכנון - מבא"ת

פורום נוהל מבא"ת 2006

היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה

משרד האוצר

רשות מקרקעי ישראל

רשות העתיקות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המשרד להגנת הסביבה

המועצה לשימור אתרים

לשכת שמאי המקרקעין

משרד הבינוי והשיכון

מערכת מידע גיאוגרפית - משרד הפנים

משרד התיירות 

פורטל גאוגרפי לאומי

אתר נגישות ישראל

משרד המשפטים

אתר כיבוי והצלה

מילון מונחים בנושא תכנון ובניה

ניתן להזמין נסח טאבו מאחד או יותר מהאתרים הבאים: