דיווח על עבודות הפטורות מהיתר

במסגרת סעיף 145ג לחוק ניתנה בידי שר הפנים הסמכות לקבוע סוגי עבודות ושימושים הפטורים מהיתר ככל שהם עונים על הכללים הבאים:

  • הם פשוטים מבחינה הנדסית.
  • אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש. 
  • השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן, מעטה. 
  • הם אינם  פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו. 

מודגש כי אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות. 
כדי שלא לפגוע באינטרסים ביטחוניים נקבע בסעיף 145ג לחוק כי פטור מהיתר לא יחול בתחומו של מתקן בטחוני, בתחום שטחים שנסגרו בצו שהוצא לפי תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או בשטח שהוועדה למיתקנים ביטחוניים החליטה להטיל בו מגבלות לפי סעיף 160(3א) לחוק. 
תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014 ( להלן:"תקנות הפטור") מפרטות תנאים כלליים וכן רשימת עבודות הפטורות מהיתר, אם הם עומדים בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות.

 

הדיווח נעשה דרך אתר שער המידע ולא דרך אתר הוועדה- הדיווח יועבר ישירות לוועדה

לצפייה במדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייה

דיווח על עבודות הפטורות מהיתר