מפת הגעה     צור קשר  

תאור תהליך הרישוי

בדיקה ראשונית של שלמות הבקשה ותשלום פיקדון
תנאי סף לדיון בבקשה להיתר

 • מידע תכנוני מלא שניתן על ידי מידען הוועדה.
 • 2 תכניות הגשה (גרמושקות) חתומות ע"י המבקש ועורך הבקשה, ערוכות בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל 1970 , ובנוסף: 
  לציין מספר תכנית החלה במקום, תרשים סביבה - קטע מתכנית מפורטת עם סימון המגרש באדום,  מילוי טבלת שטחים מותרים ע"פ הוראות התכנית
 • הצגת הוכחת בעלות על הקרקע: נסח טאבו + חתימת אחד מבעלי הקרקע בגרמושקה , או  חוזה חכירה / חוזה פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל.
 • מפת מדידה תוגש בנפרד, חתומה ע"י מודד מוסמך, בהתאם לתקנות התכנון והבניה, עדכנית לחצי השנה האחרונה.
 • חתימת ועד ישוב / אגודה.
 • צילום תעודת זהות של מבקשי ההיתר.
 • תשלום פקדון, כ- 20% מסך אגרת הבניה הסופית.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי במקום או בטלפון.
  תשלום בצ'ק מזומן לפקודת: הועדה המרחבית לתכנון ובניה יזרעאלים
  בקרוב ניתן יהיה לשלם באמצעות אתר זה.


מסלולי רישוי
בקשה להיתר התואמת את הוראות התכניות החלות על המגרש  אינן טעונות אישור מליאת הוועדה המקומית ונכנסות לדיון ברשות רישוי, הרכב מצומצם של יו"ר הוועדה, מהנדסת הוועדה ובודק הבקשה להיתר.
בקשות להיתר הכוללות הקלה או שימוש חורג טעונות פרסום ולאחר תקופת הפרסום מובאות לאישור מליאת הוועדה.
מסלול רישוי - מידע נדרש להיתר והגשת בקשה להיתר 
מסלול רישוי - בקרת תכן וסיכום הבקשה ומתן היתר 


נוהל פרסום הקלה / שימוש חורג
מופיע בחלק התחתון של הפרסום
פרסום על פי חוק:

 1. שלושה עיתונים - יומי נפוץ, מקומון, ערבי. יש להציג בוועדה קטעי הפרסום בעיתונות.
 2. תליה ע"ג לוח מודעות מרכזי בישוב.
  תליה בקידמת המגרש במקום בולט כלפי הרחוב. נדרש לצלם בעת תליית המודעה ובסיום תקופת הפרסום (14 יום) ולהציג התמונות בוועדה.
 3. חתימת שכנים סמוכים / ממול, ע"ג תכנית הבקשה.


הגשת התנגדות לבקשה להקלה או לשימוש חורג
ככל שמוגשת התנגדות לבקשה להיתר בעקבות פרסום להקלה ו/או שימוש חורג, להלן הנוהל להגשת ההתנגדות:

 1. המבקש להגיש התנגדות לבקשה להיתר בניה שהוגשה ו/או פורסמה, יגיש התנגדות תכנונית מנומקת בכתב (אין צורך בטופס מיוחד) לוועדה המקומית לתכנון ובניה.
 2. בפנייתך נא פרט את מספר הבקשה, כתובת הנכס, הטענות והסיבות להתנגדות.
 3. הקפד לציין כתובת מדויקת למשלוח, דוא"ל וטלפון.
 4. עיון בבקשה להיתר
 5. הנך מוזמן לעיין בבקשה במשרדי הוועדה בימי קבלת קהל : ב' ו- ד' בין השעות 8:00 ל- 12:30.
 6. הגשת התנגדות וקליטתה
 7. התנגדויות יתקבלו במשך 14 יום מיום פרסום ההודעה.
 8. ניתן להגיש את ההתנגדות באמצעות דואר, פקס או מסירה ידנית לבודקי התכניות במחלקה לרישוי בניה.
 9. ההתנגדות תיקלט ותשובה תישלח למתנגד בדואר.
 10. לידיעת המתנגד, מבקש ההיתר יוכל לקבל עותק מההתנגדות על מנת להכין תגובה לוועדה.
 11. דיון בהתנגדויות
 12. ההתנגדות לבקשה מובאת להחלטת וועדת המשנה. הצדדים יוזמנו לטעון טענותיהם בפני  הוועדה.

ישיבות הוועדה

וועדת המשנה מתכנסת מדי חודש לדון בבקשות, על בסיס הממצאים שהועברו אליה.
רשות הרישוי מתכנסת על פי רוב אחת לשבוע.

החלטת הוועדה וערר
הודעה על החלטת הוועדה תישלח בדואר רשום אל הצדדים. כמו כן פרוטוקול הוועדה יהיה זמין באתר האינטרנט (לאחר חתימתו).
ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה, אל וועדת הערר המחוזית:
רחוב המלאכה 3, ת.ד. 1221 נצרת עילית 17110 . טלפון 04-6453392 , פקס 04-6453393.
קבלת קהל בימים א', ב', ג', ה' בשעות 8:00 - 14:00. יום ד' בשעות 8:00 - 16:30.


הנחיות מרחביות

הנחיות מרחביות הן רובד נוסף, חדש, במערכת התכנון. הן כפופות לכל קביעה שנקבעה בחוק, בתקנות ובתכניות סטטוטוריות, אך הן גוברות על שיקול דעת המהנדס.
תפקידן העיקרי של ההנחיות הוא להבטיח שקיפות וודאות, ולמנוע מצב בו מגיש הבקשה לפטור יחרוג מכללים תכנוניים שיוחדו למרחב התכנון.
הנחיות מרחביות יאפשרו לכוון את הבניה הפטורה מהיתר לאופי הישוב, השכונה או הרחוב.  קבלת פטור מהיתר כפוף לעמידה בהנחיות המרחביות או בתנאים שקבעה הוועדה, וכל בניה אחרת, גם אם תהיה תואמת לחוק ולתקנות - תחשב עבירת בניה.
תהליך הרישוי מוסבר בתרשימי הזרימה להלן.