מפת הגעה     צור קשר  

היתר הבניה

עם קבלת ההיתר ניתן להתחיל בעבודה המבוקשת על פי ההנחיות המצורפות להיתר.
שימו לב, בדף ההיתר מצוינים תנאים להיתר המהווים חלק מדרישות הוועדה בזמן ביצוע העבודות, יש לקרוא אותם בעיון ולבצעם.
היתר הבניה תקף לשלוש שנים ובלבד שהחלו בעבודה בשנה הראשונה.

תוקף היתר וחידושו
הופסקה העבודה לתקופה העולה על שנה - בטל ההיתר.
הוועדה תחדש את תוקפו של היתר, לבקשת בעל ההיתר או בעל זכות בנכס, במקרים אלה:
הוחל בעבודה אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של היתר;
ההיתר פקע לפי הוראות תקנה 20 (ג) או (ד);
לא יחודש תוקפו של היתר אם קיימת מניעה בדין לחידושו.
חידושו של היתר לפי תקנה זו יהיה לשנתיים מיום פקיעתו, ואולם מוסד התכנון רשאי לחדשו לשנה נוספת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 

פטור מהיתר
פרטי בנין ומבנים קטנים פטורים מהיתר אם הם עומדים בכללים הבאים:

  • הם פשוטים מבחינה הנדסית.
  • אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש.
  • השפעתם על חזות הבנין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן, מעטה.
  • הם לא פוגעים בשלד הבנין וביציבותו או במערכות הבנין ובתפקודיו.


הפטור הוא מהוצאת היתר בלבד. כל יתר הדינים חלים על הבעלים והמבצע את העבודה.

  • הפטור מהיתר לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש לפי הענין.
  • הפטור מהיתר לא יגרע מחובה לפי כל דין של בעל מקרקעין או מחזיק בהם, כלפי בעלים או מחזיקים אחרים במקרקעין אלו.


הפטור לא חל במקומות אלה:

  • בתחומו של מתקן בטחוני ושטחים בטחוניים נוספים.

בתחום מגרש, אתר, מתחם או בנין המיועדים לשימור.

על חלק מהפריטים הפטורים מהיתר יש לשלוח הודעה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הקמתם. לחלק מהפריטים יש לצרף אישורים נוספים.
מצגת הסבר על הגשת טופס פטור מהיתר.

כתובת אתר משרד הפנים להגשת הפטור:   www.bonim.moin.gov.il