מפת הגעה     צור קשר  

אגרות והיטלים

קבלת היתר בנייה מותנית על פי החוק:

בתשלום אגרות בנייה, פיתוח והיטלים כולל בדיקת חבות היטל השבחה.

  1. אגרת בניה -  היא חלק מהתשלומים בגין הוצאת היתר בניה הנקבעת בהתאם לשטח או נפח הבניה המבוקש לפי מהות וסוג העבודה. האגרה נגבית מכוח התוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).
  2. היטל השבחה - היטל המשולם עבור עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה ומשולם לוועדה המקומית.

קביעת היטל השבחה (שומה)

  1. גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס. גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס.
  2. כאשר מדובר בהשבחה מכוח תכנית חדשה - תקבע השומה בשני מצבי תכנון: לפני אישור התכנית ולאחריה.
  3. כאשר מדובר בשימוש חורג ו/או הקלה - תקבע ההשבחה ע"י שמאי מקרקעין ליום אישור השימוש החורג ו/או ההקלה ותתייחס לעליית שווי המקרקעין.
  4. בנושאים שמאיים ומשפטיים - הנישום רשאי לפנות לשמאי מכריע.

השגה וערר על השומה

ניתן לערור על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד בו נתקבלה השומה אצל הנישום.  במקרה של השגה על עצם החיוב בהיטל השבחה, ניתן לערור לוועדת ערר בתוך 45 יום מקבלת מכתב זה.
כתובתה:  וועדת הערר מחוז צפון, ת.ד. 1221 נצרת עילית 17110.

במקרה של השגה על גובה החיוב, ניתן לפנות בתוך 45 יום מקבלת מכתב זה ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למנות שמאי מכריע, באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים בכתובת: www.justice.gov.il
בעת הגשת ערר על שומת היטל ההשבחה ניתן לשלם מחצית מסכום היטל ההשבחה ולהמציא ערבות בנקאית על היתרה כתנאי לקבלת היתר בניה או לקבלת אישור לטאבו. במקביל יימשך הליך בירור השומה.

מועד תשלום היטל ההשבחה יהיה בעת מימוש הזכויות הבאות:

  1. העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום.
  2. מתן היתר בניה המסתמך על תכנית משביחה.
  3. אישור הקלה או שימוש חורג.
  4. שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתכנית משביחה.


היטל פיתוח

היטלי פיתוח הינם תשלומי חובה המשולמים לרשות המקומית בגין הקמת תשתיות עירוניות, ונגבים מכוח חוקי העזר העירוניים (סלילת רחובות, תיעול וכו') בהתאם למפורט בהם.

היטלי פיתוח (ביוב וצנרת מים) הינם תשלומים המשולמים לתאגיד המים / רשות מקומית.

מועצה אזורית עמק יזרעאל, מינהל הכנסות - רות וייצמן, טל' 6520026 , rut@eyz.org.il  .

מועצה אזורית מגידו, מנהלת הגביה חנה דקו, טל' 9598421 ,    gvia@megido.org.il .

מועצה מקומית זרזיר, תאגיד מים סובב שפרעם - אסעד מורשד טל' 9863684, 9947613.

מועצה מקומית כעביה - טבאש - חג'אג'רה  טל'  9531978-9.