מפת הגעה     צור קשר  

היטל השבחה

היטל השבחה משולם לוועדה בעת מימוש זכויות:

 1. רישום / חידוש חוזה חכירה.
 2. היתר בניה: בקשת הקלה / שימוש חורג.
  היטל המשולם עבור עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית משווי ההשבחה כפי שחושבה ע"י שמאי.

תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן תעודה לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו. החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.

קביעת היטל השבחה (שומה)

 1. גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס. גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס.
  - כאשר מדובר בהשבחה מכח תכנית חדשה - תקבע השומה בשני מצבי תכנון: לפני אישור  התכנית ולאחריה.
  - כאשר מדובר בשימוש חורג ו/או הקלה - תקבע ההשבחה ע"י שמאי מקרקעין ליום אישור
  השימוש החורג ו/או ההקלה ותתייחס לעליית שווי המקרקעין.
 2. בנושאים שמאיים ומשפטיים - הנישום רשאי לפנות לשמאי מכריע.
  השגה וערר על השומה
  ניתן לערור על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד בו נתקבלה השומה אצל הנישום. ערר על גובה השומה יוגש ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למינוי שמאי מכריע.  ערר על עצם השומה יוגש לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. בעת הגשת ערר על שומת היטל ההשבחה ניתן לשלם מחצית מסכום היטל ההשבחה ולהמציא ערבות בנקאית  על היתרה כתנאי לקבלת היתר בניה או לקבלת תעודה לטאבו. במקביל יימשך הליך בירור השומה.


מועד תשלום היטל ההשבחה

מועד תשלום היטל ההשבחה יהיה בעת מימוש הזכויות הבאות:

 • העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום.
 • מתן היתר בניה המסתמך על תכנית משביחה.
 • אישור הקלה או שימוש חורג.
 • שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתכנית משביחה.