מפת הגעה     צור קשר  

תאור עבודת המחלקה

התכנון המקומי עירוני / כפרי עוסק בפיתוח הפיזי, החברתי והכלכלי של הישוב, במטרה לשפר את איכות החיים, לקדם את מעמדה העסקי והתרבותי,

וליצור מקומות בהם אנשים יאהבו לגור, לעבוד ולבלות - מקומות חיוניים שיעודדו יצירתיות וחדשנות.

התכנון מתבצע על פי מידרג של תכניות:

תכנון ברמה הארצית - כולל את תכניות המתאר הארציות הנערכות על ידי מינהל התכנון של משרד הפנים.

תכנון ברמה המחוזית - כולל את תכניות המתאר המחוזיות והמדיניות המחוזית הנערכות על ידי לשכת התכנון מחוז צפון של משרד הפנים.

תכנון ברמה המקומית - כולל את התכנית הכוללנית, תכנית מתאר ישובית, תכניות אב ומסמכי מדיניות, תכניות מפורטות ועוד.

תפקידי המחלקה

ייזום, ליווי וטיפול שוטף בתכנון המתארי על כל היבטיו:
א. תכניות מתאר
ב. תכניות בנין עיר מפורטות
ג. תכניות בינוי ותשתיות

אישורים לטאבו

היטלי השבחה

תביעות פיצויים לפי סעיף 197 (ירידת ערך)

תשריטי איחוד וחלוקה

קבלת קהל ומענה לציבור הרחב
אתי נורקין, רכזת תכנון, טלפון 04-6429658 , eti@eyz.org.il

מידע בעל פה - קבלת מידע אודות זכויות הבניה בנכס. המידע אינו יכול לשמש כאסמכתא.
ניתן לקבל מידע זה באמצעות המערכת המקוונת של הוועדה.

מידע בכתב - ניתן לקבל מידע תכנוני מפורט בכתב אודות זכויות הבניה בנכס והוראות הבניה. שרות זה כרוך בתשלום אגרת מידע.

לידיעת עורכי הבקשות ומבקשי היתרי בניה:
החל מתאריך 1/1/2016 - הגשת בקשה למידע הינה חובה טרם פתיחת הבקשה להיתר.

טופס בקשה לקבלת מידע תכנוני המידע ישלח בדואר.
הנחיות להגשת מפה טופוגרפית עבור תיק מידע להיתר