הנחיות פיקוח במהלך הבניה

ראשית, ברצוני לברך אותך על קבלת היתר הבניה ולאחל לך הליך בניה נעים, איכותי ובטוח. במסמך זה אפרט את עיקר דרישות הוועדה ועיקר החובות החלות עליך, החל משלב זה ועד לסיום הבניה וקבלת טופס 4.
היתר הבניה שזה עתה קיבלת, תוקפו ל-3 שנים, ואשר בסיומן חלה עליך חובה להפסיק כל בניה במגרש. 
חשוב לציין כי במידה ולא התחלת בבניה בתוך שנה מיום הוצאת ההיתר, בטל ההיתר ואסורה הבניה.

לידיעתך, הוועדה רשאית להאריך תוקפו של ההיתר בשנתיים נוספות ממועד פקיעתו ובהתאם לבקשתך (חשוב להגיש את הבקשה כ-3 חודשים לפני מועד פקיעת ההיתר המקורי).
הליך הבניה, החל משלב זה ועד לסיום הבניה ואישורה ע"י הוועדה המקומית, מחייב אותך ואת בעלי המקצוע שמינית, במספר בדיקות, דיווחים והתניות שונות, כפי שמצויין בגוף ההיתר וע"פ חוק התכנון והבניה.
תקנות התכנון והבניה אשר את חלקם ועיקרם אציין:

  1. הנך נדרש לגדר את שטח אתר הבניה טרם ביצוע העבודות ולהקפיד על גידור תקין עד לסיום הבניה.
  2. הנך נדרש למלא את כל הטפסים המצורפים בחוברת הדיווחים על מהלך הבניה, בהתאם לשלבי הבניה ואשר נמסרו לך זה עתה.
  3. כל טופס שנחתם בכל אחד משלבי הבניה, יש להעביר עותק אחד לוועדה המקומית מיד לאחר שנחתם. בנוסף לכך  יש להעביר את כל הטפסים החתומים פעם נוספת ביחד עם הגשת הבקשה לטופס 4. מומלץ לשמור עותקים מהטפסים החתומים אצלך.
  4. עליך לדווח לוועדה המקומית על מועד תחילת הבניה.
  5. עליך להעסיק קבלן בעל רישיון תקף מטעם רשם הקבלנים ובעל סיווג מתאים לביצוע העבודה נשוא היתר הבניה.
  6. עליך לוודא כי הקבלן יחל בבניה רק לאחר סימון מיקום יסודות המבנה ומפלס 0.00 + של המבנה ע"י מודד מוסמך.
  7. במהלך הבניה הינך נדרש לבצע מספר בדיקת מעבדה, בהתאם להסכם שערכת עם מעבדה מוסמכת ולהעביר את תוצאות הבדיקה לוועדה.
  8. במהלך הבניה הנך נדרש לפנות את פסולת הבניה לאתר פסולת מורשה בלבד, ולהעביר את הקבלה המעידה על הפינוי לוועדה המקומית.


אי עמידה באחת מהדרישות המוזכרות לעיל, מהווה הפרה מתנאי ההיתר ועשויה לגרום להוצאת צו הפסקת עבודה.


בכל שאלה או הבהרה הנך מוזמן לפנות למפקח הוועדה האחראי בשעות קבלת קהל של הוועדה.

לסיום, אאחל לך פעם נוספת בניה בטוחה ונעימה.


מנהל הפיקוח על הבניה