הזמנת מידע

סוג המידע:

*חובה לבחור את סוג המידע

הזמנת מידע תכנוני כללי/עבור רשות מקרקעי ישראל לכל המעוניין בקרקע ותשלום אגרה

בקשת מידע על פי סעיף 119 א' לחוק

בהתאם לסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות
הנוגעות לקרקע בין שהם תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף
77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.

במידה והמידע נדרש עבור רשות מקרקעי ישראל יש לציין זאת בשדה "הודעה".

המידע יימסר תוך 30 ימי עבודה והינו כללי בלבד שלא ישמש לצורך פתיחת בקשה להיתר בניה במערכת רישוי זמין.


הוועדה לא מכבדת כרטיסי אשראי מסוג דיינרס

תשלום אגרת מידע עבור בקשה למידע להיתר אשר תוגש במערכת רישוי זמין בלבד

התשלום לצורך הגשת בקשה למידע להיתר במערכת רישוי זמין לפי סעיף 145 (א1) לחוק התכנון והבניה.
לאחר ביצוע התשלום על עורך הבקשה להטמיע את האישור בגין תשלום אגרת המידע במערכת רישוי זמין.
הבקשה למידע להיתר לצרכי בניה תוגש אך ורק באמצעות מערכת רישוי זמין.

הוועדה לא מכבדת כרטיסי אשראי מסוג דיינרס

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:


* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

  גוש חלקה מגרש חלקה צמודה  

סה"כ לתשלום:         

פרטי מזמין דף המידע: